mapa mapa

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
30
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Vyhlášení nálezu č. 5/2024 - klíče s čipy
1
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
2
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Vyhlášení nálezu č. 6/2024 - finanční obnos
3
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
4
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
5
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
6
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
7
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
8
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
9
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
10
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
11
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Lajtnovice letos oslaví jubilea
Malé lajtnovické hobby 2024
12
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
13
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
14
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
15
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
16
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
17
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
18
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
19
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
20
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
21
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
22
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
23
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
24
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
25
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Král kotlíkového guláše 2024
26
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
27
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
28
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Vyhlášení nálezu č. 7/2024 - mobilní telefon Nokia
Vyhlášení nálezu č. 8/2024 - klíče s oranžovou visačkou
Vyhlášení nálezu č. 9/2024 - taška přes rameno
Vyhlášení nálezu č. 10/2024 - klíče se žlutou visačkou
Vyhlášení ztráty č. 1/2024 - klíče s čipem
29
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
30
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
31
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Vzdělávací přednáška - důchodová reforma
Absolventský koncert - SOLIS
1
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
2
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Drobečková navigace

Úvod > OBČAN A ÚŘAD > Informace k odpadům > Informace k ODPADŮM

Informace k ODPADŮM

Kdo je povinen platit za odpad (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)? 

 

Poplatníkem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je dle zákona :

  1. fyzická osoba přihlášená v obci; za přihlášení fyzické osoby se považuje: přihlášení k TP podle zákona o evidenci obyvatel, ohlášení místa pobytu cizince na území ČR.

  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

    

   Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, příp. jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

    

   Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, ve stejném termínu je povinen doložit existenci nároku na osvobození od poplatkové povinnosti (dle přísl. OZV– zveřejněny na www.litvinovice.cz).

    

   Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jméno, příjmení, místo pobytu, př. další adresy pro doručování, číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; V případě bytu číslo popisné stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popř. popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

   Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu, rodinnému domu nebo změny umístění.

    

   Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že povinnost platit poplatek má i cizinec. Pokud vlastník rodinného domu, bytu nebo stavby určené k individuální rekreaci, ve své nemovitosti ubytuje cizince přihlášeného na adrese jeho nemovitosti, stává se poplatníkem cizinec, jelikož zde má ohlášené místo pobytu dle zák. o pobytu cizinců (cizinecká policie).

    

Žádáme vlastníky nemovitostí, zejména pak vlastníky bytových jednotek, aby na tuto povinnost upozornili ubytované cizince, hlášené na adrese jejich nemovitosti.

 

Sazbu poplatku činí : pro rok 2024 = 600,- Kč /osoba / rok :

 • na přihlášenou osobu v obci, tj. : trvalý pobyt občana ČR

                                                       nebo místo pobytu cizince,

 • nebo na objekt, kde není přihlášena žádná osoba  

Na základě zaplaceného poplatku obecní úřad vydá poplatníkovi známku na popelnici pro příslušný rok. 

V poplatku není zahrnuta úhrada za pořízení nádoby na směsný komunální odpad, tuto si hradí poplatník sám.

Na starou známku předcházejícího roku budou  popelnice vyváženy ještě v měsících do konce splatnosti poplatku pro příslušný rok.

 

 

 

Splatnost místních poplatků  pro rok 2024: do 30.4.2024

 

 

Povinnosti fyzických osob pro nakládání s odpady na území obce stanovuje :

OZV č. 2/2016.pdf  (dále zveřejněna na www.litvinovice.cz, vyhlášky obce).

 

Komunální odpad se třídí na složky:

Směsný komunální odpad (klasické popelnice s označovací známkou) - tím se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění na :

 • Biologické odpady (rostlinného původu) – Nádoba barva hnědá

 • Papír – Nádoba barva modrá

 • Plasty včetně PET lahví – Nádoba barva žlutá

 • Sklo – Nádoba barva zelená

 • Použité tuky   – Nádoba barva zelená

 • Nebezpečné odpady – odvážejí se na skládku

 • Objemný odpad – odvážejí se na skládku

 • malé elektrospotřebiče, baterie, úsporné žárovky a malé zářivky, cartridge a tonery

Takto vytříděný odpad občané odkládají na stanovištích k tomu určených v obci i na skládce Š. Hrádek.

 

LETÁK třídění odpadu 1.pdf

LETÁK třídění odpadu 2.pdf

 

INFORMACE K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ - Obec Litvínovice informuje občany, že má se společností EKO-KOM, a.s., IČ: 25134701, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21(dále jako „EKO-KOM“), uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále „Smlouva“). V rámci odpadového systému obce je na základě „Smlouvy“ zajišťováno sdružené plnění pro EKO-KOM. Občané mohou odkládat odpady z obalů (vytříděné) v rámci tohoto systému na sběrných stanovištích:

 

SBĚR jednotlivých složek směsného komunálního odpadu V OBCI (SEPAROVANÉ SLOŽKY): 

Obec zajišťuje sběr separovaného odpadu na veřejných stanovištích - od roku 2021 pouze SKLO, tuky, oděvy, příp. kovy.

Dále mají  občané v rámci zajištění třídění odpadů možnost zdarma získat do zápůjčky nádobu na BIO, PLAST  a PAPÍR přímo ke svému domu. Stačí osobně či písemně objednat nádoby na OÚ:

 

Objednávku je třeba potvrdit :

 • osobně na OÚ Litvínovice, kancelář asistentky

 • nebo písemně :  tiskopis „Objednávka“ je ke stažení zde : žádost o zápůjčku nádoby na SO.pdf

  Vyplněný tiskopis je možno vhodit do schránky OÚ nebo nascenovat a zaslat e-mailem na podatelna@litvinovice.cz. Po potvrzení závazné objednávky nádoby doveze pracovník úřadu na adresu objednatele.

Pro občany je tato služba zajišťována v rámci likvidace odpadů obce.

Domácnosti jsou seznámeny s pravidly třídění těchto složek odpadu (viz níže v textu).

 

Velkoobjemový a nebezpečný, elektrozařízení apod. mohou občané odkládat i nadále na sběrném dvoře Švábův Hrádek a Dolní 1, na katastru obce České Budějovice.  Na skládku je možno odložit i ostatní vytříděný odpad z domácnosti.

 

Sběrná místa pro malé elektrospotřebiče, baterie, úsporné žárovky a malé zářivky, cartridge a tonery jsou umístěna v budově Obecního úřadu v Litvínovicích č.p. 39.

Použité tuky se shromažďují do zvláštní sběrné nádoby o objemu 240 l v pevných, uzavíratelných obalech (např. PET lahve).

Vyřazené léky se odevzdávají kdykoliv a bezplatně do kterékoliv lékárny.

Kontejner na funkční ošacení a obuv je umístěn v Litvínovicích u stanoviště separace u OÚ.

 

 

                                                                                           

 

Stanovištěm pro umístění popelnice k vyprázdnění se rozumí  viditelné a bezpečné místo před domem  blízko komunikace. Popelnice musí být přistavena na stanoviště včas (ve večerních hodinách v den, předcházejícímu svozovému dni a po celý den svozu), nesmí obsahovat žhavý, ani teplý popel, ani složky KO, které se třídí a shromažďují odděleně (viz OZV č. 2/2016). Pokud obsluha svozové firmy zjistí takovou závadu, popelnici nevyveze a písemně o tom vlastníka  nádoby vyrozumí. Popelnice musí být v dobrém technickém stavu, aby s ní byla bezpečná manipulace, např. nesmí být prorezlé dno a pod.  (na takovou závadu se v žádném případě nevztahuje reklamace).  

Doporučení o  použití nádob na odpad:

Pokud si budete zajišťovat nádoby na odpad ( popelnice ), chtěli bychom vás informovat o vhodnosti jednotlivých nádob na ukládání KO :

firma Marius Pedersen, která zajišťuje odvoz odpadu v obci doporučuje používat :

 • nádobu o objemu 110 l plechovou    
 • nádobu o objemu 120 l plastovou                                  
 • nádobu o objemu 240 l plastovou                                  

Jiné nádoby svozová firma nedoporučuje používat z důvodu, že by  mohlo dojít k jejich poškození při manipulaci. Potřebné informace i objednávku si můžete  zajistit i  přes OÚ.

 

Co dělat, když dojde k poškození nádoby na odpad ?

V případě, že při  manipulaci s popelnicí dojde k jejímu poškození, je třeba se ihned obrátit na pracovníky firmy, která provádí odvoz odpadu.  Požádejte o sepsání protokolu o poškození  a uplatňujte reklamaci.  Upozorňujeme však, že oprávněnost vaší reklamace bude posouzena, musí jít o evidentní poškození při manipulaci, v žádném případě se nemůže vztahovat na vady, které vzniknou stářím, opotřebením nebo špatným zacházením vlastníka a pod. 

V obci se třídí odpad -  V osadách jsou rozmístěny kontejnery na SEPAROVANÝ ODPAD, tj.  PAPÍR, SKLO a  PLASTY :

Stanoviště  Separace na veřejných místech (pouze sklo) : 

v Litvínovicích  - na návsi  u 39 (pouze sklo)

                                lokalita "ZA HUMNY"

                                lokalita "STRÁŇKA"

                                lokalita "U Zlaté stoky"


v Šindlových Dvorech – u hasičárny

                                  lokalita "Pod Lesem"

                                  lokalita "U Střelnice"


v Mokrém – u staré hasičárny

                       lokalita "u hřiště"

                       lokalita "Mokré Jih". 

 

SBĚR POUŽITÝCH TUKŮ:

- do plastových nádob o objemu 240 l lze ukládat tuky z domácnosti  v pevných, uzavíratelných obalech (např. PET lahve).

Stanoviště:

v Litvínovicích - parkoviště na návsi (u obecního úřadu č.p. 39)

v Š. Dvorech – na náves (kaplička, knihovna)

v Mokrém – u konečné MHD

 

SBĚR TEXTILU (ošacení a obuvi) :

- čisté a funkční v igelitových pytlích

Stanoviště :

V Litvínovicích na návsi u OÚ č.p.39, v Š. Dvorech u staré hasičárny, v Mokrém na konečné MHD

 

SBĚR KOVŮ :

V Litvínovicích na návsi u OÚ č.p. 39

 

Skládka ŠVÁBŮV HRÁDEK: 

Obec zajišťuje prostřednictvím skládky pro občany s trvalým pobytem v obci odběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  Od roku 2010  potvrzení od obce není potřeba.  Pro bezplatné využívání  skládky je podmínkou zaplacený poplatek za KO na přísl. kalendářní rok. Vlastníkovi objektu pak bude umožněno bezplatně odložit odpad na základě předložení dokladu o zaplacení odpadu a občanského průkazu.

Množství odpadu povoleného na jeden vývoz:

           - 1 naplněná přívěsná kára za osobní automobil

           - nebo 4 ks pneumatik

Otevírací doba skládky : 

Letní období    (1.5. – 30.9. )                                     Zimní období     (1.10. – 30.4. )          

PO – PÁ     8.00 – 20.00                                                 PO – PÁ       8.00 – 18.00

SO              8.00  - 12.00                                                 SO                8.00 - 12.00

NE             13.00 – 19.00                                                 NE              14.30 - 18.00

Co lze vyvézt na skládku:

nebezpečný odpad, dřevo, textil, plasty, kovy, zemina, biolog. odpad

(Stavební odpad ve větším množství / např. po rekonstrukci domu / stavebník likviduje sám na vlastní náklady)

 

 

Jak třídíme biologický odpad ?

Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených nádob  pro sběr BO. Pouze je třeba nádobu vyzvednout na OÚ. Výdej nádob probíhá v období duben – listopad.

Do těchto nádob lze odložit :

-        Trávu nebo listí ze zahrad, shnilé ovoce, zeleninu, květiny, plevel, drobné nalámané větvičky.

Do nádob nepatří :

-        Uhynulá zvířata, maso, kosti, oleje, zbytky potravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, papír, stavební materiál apod.

 

Jak třídíme papír a plast ?

Do nádob na papír lze odložit :

krabice, noviny, časopisy, sešity, knihy, obálky i s foliovými okénky a čistý papír.

Nepatří sem :

uhlový, mastný, promáčený a jinak znečištěný papír, dětské pleny.

Do nádob na plast lze odložit :

folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných výrobků, obaly od CD disků a další plasty, pěnový polystyren v malých kusech.

Nepatří sem :

mastné obaly, obaly od žíravin a barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky.

 

 

SVOZ probíhá : viz svozový plán.

FREKVENCE : rozpis termínů  - viz svozový plán.

SVOZOVÝ DEN :  směsný KO  - sudou STŘEDU, Separace u RD  -  STŘEDA a PÁTEK -  podrobnější rozpis viz svozový plán

Odpad, který se nevejde do určených nádob, mohou občané zdarma odložit celoročně na skládce „Švábův Hrádek“.

Bližší informace: tel.: 387203480,  e-mail : podatelna@litvinovice.cz

 

Zastupitelstvo obce Litvínovice odsouhlasilo na svém 13. zasedání dne 3.11.2004   NEVYDÁVAT obecním úřadem potvrzení o platbě poplatku za svoz komunálního odpadu osobám, které v obci žijí celoročně, ale nejsou zde hlášeny k trvalému pobytu.

K problematice dlouhodobě odstavených a tzv. „opuštěných vozidel“ na území obce, upozorňujeme, že OÚ v takových případech bude postupovat podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech.

Veškeré informace ohledně odpadů můžete zjistit  na OÚ, Litvínovice 39, telefonicky na č. tel. 387 203 480 nebo na www.litvinovice.cz

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

 

DOTACE IROP -

ZSS.Dvory_publicita_www.pdf 

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Čtvrtek Oblačno 19/13 °C
Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 17/10 °C
Sobota Zataženo 17/11 °C
Neděle Oblačno 20/13 °C

Návštěvnost stránek

473248
krajczeahcpointŽivé obcečez