mapa mapa

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
30
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Vyhlášení nálezu č. 5/2024 - klíče s čipy
1
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
2
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Vyhlášení nálezu č. 6/2024 - finanční obnos
3
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
4
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
5
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
6
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
7
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
8
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
9
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
10
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
11
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Lajtnovice letos oslaví jubilea
Malé lajtnovické hobby 2024
12
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
13
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
14
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
15
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
16
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
17
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
18
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
19
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
20
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
21
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
22
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
23
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
24
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
25
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Král kotlíkového guláše 2024
26
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
27
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
28
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Vyhlášení nálezu č. 7/2024 - mobilní telefon Nokia
Vyhlášení nálezu č. 8/2024 - klíče s oranžovou visačkou
Vyhlášení nálezu č. 9/2024 - taška přes rameno
Vyhlášení nálezu č. 10/2024 - klíče se žlutou visačkou
Vyhlášení ztráty č. 1/2024 - klíče s čipem
29
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
30
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
31
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Vzdělávací přednáška - důchodová reforma
Absolventský koncert - SOLIS
1
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
2
Svozový plán 2024 do Vašeho kalendáře
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU PRO ROK 2024
Drobečková navigace

Úvod > OBČAN A ÚŘAD > Evidence obyvatel

Evidence obyvatel 

Potřebuji vyřídit:

1) Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

 

Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Jak a kam se obrátit:

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadě.

 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Správní poplatek:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny. 

 

2) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (nájemce bytu) za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a faktické neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Neužívání nemovitosti či bytu lze prokázat i svědeckou výpovědí nezúčastněné osoby. Zastupování na základě plné moci je přípustné.

 

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. 

 

Správní poplatek:

Za zrušení údaje o místu trvalého pobytu žadatel zaplatí od 1.1.2016 správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu. 

 

Informace pro občany s trvalým pobytem na "úřední adrese"

Vzhledem k neexistenci domovní schránky pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu, nelze přijímat listovní zásilky určené těmto občanům.
V zájmu každého občana je učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje.
Občané s "úřední adresou" mají tyto možnosti:
1. zajistit si na poště zdarma "odnos", tj. vyzvedávat si zásilky přímo na poště
2. zajistit si na poště za poplatek tzv. "dosílku", tj. přeposlání písemností na adresu, kde se zdržují
3. zřídit si na poště za poplatek P.O.BOX
4. zdarma nahlásit ohlašovně pobytu doručovací adresu, která se zavede do informačního systému evidence obyvatel
5. nahlásit správnímu orgánu či soudu adresu pro doručování v konkrétním řízení

 

 

3) Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Ukončení trvalého pobytu na území ČR sdělí občan písemně ohlašovně pobytu podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud občan toto sdělení podepíše před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Sdělení může být také zasláno formou datové zprávy, kterou občan podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana ukončení pobytu může sdělit i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

 

Správní poplatek:

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR podléhá správnímu poplatku 100,- Kč.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu podléhá správnímu poplatku 300,- Kč.

 

Občan je povinen odevzdat OP.

 

Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údaje o osvojeném dítěti, který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let. Osobou blízkou se rozumí rodiče, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.  K osobě blízké se poskytuje pouze datum a místo úmrtí.  

 

4) Žádost o zprostředkování kontaktu:

Žádost o zprostředkování kontaktu může podat občan starší 15 let. Písemnou žádost občan zašle přímo na ministerstvo vnitra nebo ji může podat osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost. Ministerstvo zprostředkuje požadovaný kontakt a žadatele vyrozumí pouze v následujících případech:

- kontaktovanou osobu se nepodaří v informačním systému jednoznačně identifikovat

- kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky

- kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu k žadateli osobou blízkou (pouze datum a místo úmrtí).

 

Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

Občan žádající o poskytnutí údajů nebo zprostředkování kontaktu vyplní příslušný tiskopis. Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření  podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz nebo cestovní pas a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.   Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému, v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem.

 

Správní poplatek:

Správní poplatek za vystavení potvrzení z informačního systému evidence obyvatel - 50,-Kč.

Správní poplatek za žádost o zprostředkování kontaktu je  500,-Kč  za každou kontaktovanou osobu.

 

Žádost o zprostředkování kontaktu je k dispozici  na matrice MM Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 1. patro, úřední hodiny: Po,St 8.00 - 17.00, Pá 8.00 - 11.30.

 

5) Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Litvínovice, Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice, byla občanovi "úředně přidělena" zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občanu, jedná se tzv. o úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat. Občan zde nemá ani zřízenou "poštovní schránku", z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

 

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti.

 

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s.p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou se všemi právními důsledky.

 

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Litvínovice, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

6) Vedení adresy pro doručování:

Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (např. OSŘ). Údaj o této adrese, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.

 

7) OBČANSKÉ PRŮKAZY vydává  obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Magistrát města České Budějovice, pracoviště Jeronýmova 1

Informace k vyřizování občanských průkazů ZDE

 

 • Ztráta občanského průkazu  

  Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?

  Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je nutno neprodleně ohlásit :

1.    kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy) nebo

2.    kterémukoliv matričnímu úřadu,

3.    odcizení občanského průkazu (nikoli ztrátu) lze ohlásit také Policii České republiky.


Tyto úřady hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto občanských průkazů zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se předešlo zneužití občanského průkazu.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.

Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat. Používání občanského průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení občan ohlásil, je přestupkem.

Při ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu obdržíte Potvrzení o občanském průkazu. Toto potvrzení není náhradní doklad za občanský průkaz (není to veřejná listina, neobsahuje fotografii).

Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 100,- Kč).

Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 30 dnů. Občanský průkaz lze vydat za správní poplatek také ve zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Pokud je váš občanský průkaz v databázi neplatných dokladů a nehlásili jste jeho ztrátu ani odcizení, nemusí se jednat o chybný údaj. Neplatný může být občanský průkaz i z důvodu zrušení trvalého pobytu. (Ohlašovna může ve správním řízení zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby, pokud občan nemá žádné užívací právo k bytu nebo domu, a zároveň se tam nezdržuje).

  

Vaše dotazy ohledně OP Vám rádi zodpoví pracovníci na přepážce či na telefonních číslech 386 805 133, 386 805 144.

 

Za přestupky dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše  15 000,- Kč 

Můžete využít  "Elektronickou obsluhu občana" -  prostřednictvím této služby se občan objedná na přepážku občanských průkazů podle svých časových možností, kde si zvolí den a hodinu návštěvy úřadu ZDE.

 

Formuláře:

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

 

DOTACE IROP -

ZSS.Dvory_publicita_www.pdf 

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Čtvrtek Polojasno 28/17 °C
Pátek Zataženo 27/16 °C
Sobota Zataženo 28/17 °C
Neděle Zataženo 31/17 °C

Návštěvnost stránek

482181
krajczeahcpointŽivé obcečez