mapa mapa

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
ZRUŠENO! Workshop - Pružnost v každém věku
Dětský karneval
12
13
Ztráty a nálezy č. 2/2023
Vyhlášení ztráty č. 3/2023
14 15 16 17 18
Maškarní bál
19
20 21 22
Oznámení o provádění výcviku VSČR
23 24
Ztráty a nálezy č. 4/2023
25 26
27
Oznámení - vojenský výcvik
28
Oznámení - vojenský výcvik
1
Oznámení - vojenský výcvik
2
Oznámení - vojenský výcvik
3
Oznámení - vojenský výcvik
4 5
Drobečková navigace

Úvod > OBČAN A ÚŘAD > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Údaje z evidence  obyvatel:

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Vlastník objektu nebo oprávněná osoba (nájemce bytu) podá návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu písemně. Navrhovatel je povinen existenci důvodů uvedených v návrhu ohlašovně prokázat. Neužívání nemovitosti či bytu lze prokázat i svědeckou výpovědí nezúčastněné osoby. Zastupování na základě plné moci je přípustné.

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podléhá zaplacení správního poplatku 100,- Kč za každou osobu.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, jsou-li splněny zákonné podmínky, tj. zánik užívacího práva a faktické neužívání nemovitosti.

 

Informace pro občany s trvalým pobytem na "úřední adrese"

Vzhledem k neexistenci domovní schránky pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu, nelze přijímat listovní zásilky určené těmto občanům.
V zájmu každého občana je učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje.
Občané s "úřední adresou" mají tyto možnosti:
1. zajistit si na poště zdarma "odnos", tj. vyzvedávat si zásilky přímo na poště
2. zajistit si na poště za poplatek tzv. "dosílku", tj. přeposlání písemností na adresu, kde se zdržují
3. zřídit si na poště za poplatek P.O.BOX
4. zdarma nahlásit ohlašovně pobytu doručovací adresu, která se zavede do informačního systému evidence obyvatel
5. nahlásit správnímu orgánu či soudu adresu pro doručování v konkrétním řízení

 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Ukončení trvalého pobytu na území ČR sdělí občan písemně ohlašovně pobytu podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud občan toto sdělení podepíše před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Sdělení může být také zasláno formou datové zprávy, kterou občan podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana ukončení pobytu může sdělit i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR podléhá správnímu poplatku 100,- Kč.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu podléhá správnímu poplatku 300 Kč.

Občan je povinen odevzdat OP.

 

Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údaje o osvojeném dítěti, který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let. Osobou blízkou se rozumí rodiče, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.  K osobě blízké se poskytuje pouze datum a místo úmrtí.  

Žádost o zprostředkování kontaktu:

Žádost o zprostředkování kontaktu může podat občan starší 15 let. Písemnou žádost občan zašle přímo na ministerstvo vnitra nebo ji může podat osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost. Ministerstvo zprostředkuje požadovaný kontakt a žadatele vyrozumí pouze v následujících případech:

- kontaktovanou osobu se nepodaří v informačním systému jednoznačně identifikovat

- kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky

- kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu k žadateli osobou blízkou (pouze datum a místo úmrtí).

Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

 Občan žádající o poskytnutí údajů nebo zprostředkování kontaktu vyplní příslušný tiskopis. Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření  podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz nebo cestovní pas a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.   Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému, v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem.

 Správní poplatek za vystavení potvrzení z informačního systému evidence obyvatel - 50,-Kč.

Správní poplatek za žádost o zprostředkování kontaktu je  500,-Kč  za každou kontaktovanou osobu.

Žádost o zprostředkování kontaktu je k dispozici  na matrice MM Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 1. patro, úřední hodiny: Po,St 8.00 - 17.00, Pá 8.00 - 11.30.

Vedení adresy pro doručování:

Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (např. OSŘ). Údaj o této adrese, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.

Občanské průkazy:

Vyřizování občanských průkazů (dále jen OP)

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 

Kdo a za jakých podmínek o vydání občanského průkazu žádá: 

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem využije fotografii a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účely byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby),

 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,

 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven,

 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 

 •  

  Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

  Jak a kam se obrátit

  Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.
   
  Pokud má občan digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby, může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem i v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři* prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

  Přístup k tomuto formuláři je v části Formuláře.

   

 •  

  Co předkládáte

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

 • Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. 

  K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství,

 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá 

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,

 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

  Při vydání nového občanského průkazu

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,

 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

   

 • Občanský průkaz s čipem

  Od 1. 7. 2018 jsou občanům ČR plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

   

  Čip občanského průkazu umožňuje:

 • Identifikaci vůči online službám zejména veřejné správy
  Držitel se může pomocí svého občanského průkazu a nainstalované podpůrné aplikace přihlašovat k online službám a portálům poskytovaných zejména veřejnou správou. Na základě úspěšného prokázání své totožnosti může občan bezpečně využívat služby, které daný úřad (potažmo subjekt) nabízí k vyřízení elektronickou cestou. Díky bezpečné a státem zaručené identifikaci se mohou provozovatelé zejména veřejných online služeb spolehnout na to, že jejich klient má u sebe svůj občanský průkaz a zná přístupové údaje k jeho funkcím. Jako výsledek identifikace obdrží provozovatel služby aktuální a platné údaje o totožnosti připojeného klienta.

 • Vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů
  Držitel si do čipu může uložit kvalifikované certifikáty pro vytváření elektronických podpisů. Pomocí těchto certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) pak může držitel elektronicky podepisovat dokumenty, e-maily, smlouvy, apod. Kvalifikovaný elektronický podpis má podle platné legislativy stejnou právní relevanci jako podpis vlastnoruční.

 • Autentizaci pomocí certifikátu vůči informačním systémům
  Držitel si do čipu může uložit autentizační certifikáty. Pomocí těchto certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) se pak může přihlašovat k informačním systémům. Autentizační certifikát musí být vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

  Identifikační funkce

  Občanský průkaz je prostředkem pro elektronickou identifikaci s vysokou úrovní záruky, jak je definuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS). Vysoká úroveň záruky je nejvyšší a nejbezpečnější kategorií identifikačního prostředku, kterou eIDAS definuje. Občanský průkaz lze proto používat pro identifikaci při využívání internetových služeb s vysokými nároky na zabezpečení a prokázání totožnosti uživatele. Provozovatelé internetových služeb mají vysokou míru důvěry v identifikační údaje připojeného uživatele – stejnou míru důvěry jako při osobní návštěvě a předložení občanského průkazu. Provozovatelé služeb tedy mohou poskytnout stejnou úroveň služeb, aniž by s uživatelem museli přijít fyzicky do kontaktu.

  Díky novým funkcím občanského průkazu získávají všichni občané ČR univerzální možnost jednoduše využívat online služby veřejné správy přes internet bez nutnosti chodit na úřad. Platná legislativa umožňuje použít občanský průkaz při identifikaci pro účely přístupu k online službám kvalifikovaných poskytovatelů dle zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci. Tímto kvalifikovaným poskytovatelem nemusí být jen úřad, ale i soukromoprávní subjekt, který nabízí službu při které zákon stanovuje povinnost prokázat totožnost.

  Vytváření kvalifikovaných podpisů

  Občanský průkaz je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č.910/2014 (eIDAS) kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů. Do čipu občanského průkazu lze vygenerovat kryptografické klíče a zapsat kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis. Pomocí občanského průkazu pak lze vytvářet kvalifikované elektronické podpisy.

  Kromě kvalifikovaných certifikátů lze do čipu občanského průkazu zapsat také autentizační certifikáty vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

  O vydání certifikátů musí držitel občanského průkazu požádat zvoleného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Správu kryptografických klíčů s certifikáty provádí držitel občanského průkazu pomocí softwarových nástrojů dodávaných pro podporu občanských průkazů.

  Všechny občanské průkazy obsahují čip

  O umístění čipu do občanského průkazu není třeba speciálně žádat. Od 1. 7. 2018 jsou všechny občanské průkazy vydávány s čipem. Čip obsahují i občanské průkazy pro děti mladší 15 let, aktivace elektronických funkcí čipu je možná až po dovršení věku 15 let. Výjimku tvoří občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které se vydávají jako dočasné s dobou platnosti 1 měsíc, nebo 3 měsíce.

  Občan nemůže požádat o vydání občanského průkazu, který by neobsahoval elektronický čip. Ve výchozím stavu jsou elektronické funkce čipu neaktivní, občan si je může aktivovat při převzetí nebo kdykoliv později na úřadu obce s rozšířenou působností nastavením přístupových kódů.

  Elektronické funkce lze aktivovat později

  Držitel občanského průkazu si může využití elektronických funkcí rozmyslet. Není nutné aktivovat elektronické funkce čipu ihned při převzetí občanského průkazu. Aktivaci je možné odložit na dobu, kdy chce držitel začít používat příslušnou funkci občanského průkazu.

  Aktivaci elektronických funkcí občanského průkazu je nutné provést na úřadu kterékoliv obce s rozšířenou působností. Aktivace probíhá zvolením přístupových kódů k identifikačnímu certifikátu. Další funkce a kódy si držitel nastavuje na svém počítači prostřednictvím podpůrné aplikace.

  Elektronické funkce lze deaktivovat

  I v případě, že držitel aktivuje elektronické funkce svého občanského průkazu, není povinen tyto funkce využívat. Navíc se může kdykoliv rozhodnout, že aktivované elektronické funkce nechce nadále využívat a prostřednictvím linky podpory na čísle +420 225 514 777 Správu základních registrů požádat o trvalou deaktivaci identifikační funkce. Opětovná aktivace ale možná není, je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu.

  Starší verze občanských průkazů s čipem

  O vydání občanského průkazu s čipem mohl občan požádat již před 1. 7. 2018. V tomto období byla občanům vydávána starší verze čipu, která neobsahovala podporu identifikace a podpora elektronického podepisování nebyla na úrovni kvalifikovaného prostředku.

  Uživatelé mohou elektronické funkce starší verze občanských průkazů využívat i nadále ve stejném rozsahu. Elektronické funkce čipu nelze upgradovat, pokud chce držitel využít nejnovějších elektronických funkcí, musí požádat o nový občanský průkaz.

   

  Podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace a doporučená bezpečnostní opatření jsou zveřejněny na této adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/podminky-pouziti-obcanskeho-prukazu-se-strojove-citelnymi-udaji-a-s-kontaktnim-elektronickym-cipem-pro-ucely-elektronicke-identifikace-a-doporucena-bezpecnostni-opatreni.aspx.

   

  Ztráta občanského průkazu  

  Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?

  Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je nutno neprodleně ohlásit :

1.    kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy) nebo

2.    kterémukoliv matričnímu úřadu,

3.    odcizení občanského průkazu (nikoli ztrátu) lze ohlásit také Policii České republiky.


Tyto úřady hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto občanských průkazů zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se předešlo zneužití občanského průkazu.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.

Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat. Používání občanského průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení občan ohlásil, je přestupkem.

Při ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu obdržíte Potvrzení o občanském průkazu. Toto potvrzení není náhradní doklad za občanský průkaz (není to veřejná listina, neobsahuje fotografii).

Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 100,- Kč).

Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 30 dnů. Občanský průkaz lze vydat za správní poplatek také ve zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Pokud je váš občanský průkaz v databázi neplatných dokladů a nehlásili jste jeho ztrátu ani odcizení, nemusí se jednat o chybný údaj. Neplatný může být občanský průkaz i z důvodu zrušení trvalého pobytu. (Ohlašovna může ve správním řízení zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby, pokud občan nemá žádné užívací právo k bytu nebo domu, a zároveň se tam nezdržuje).

  

 

Vaše dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci na přepážce či na telefonních číslech 386 805 137, 386 805 144.

Správní poplatky :

na úseku evidence obyvatel :

 • návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu  - 100,- Kč za každou osobu
 • ukončení trvalého pobytu na území ČR - 100,- Kč
 • přihlášení k trvalému pobytu (do 15 let se nevybírá) - 50,- Kč

na úseku občanských průkazů se vybírají v hotovosti v následující výši:

 • vydání občanského průkazu prochází-li platnost, první občanský průkaz, změny povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu (např.změna trvalého pobytu, rodinného stavu, příjmení atd.) - bezplatně
 • - vydání nového OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100,- Kč

Za přestupky dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše  15 000,- Kč 

Můžete využít  "Elektronickou obsluhu občana" -  prostřednictvím této služby se občan objedná na přepážku občanských průkazů podle svých časových možností, kde si zvolí den a hodinu návštěvy úřadu – www.c-budejovice.cz   

Formuláře:

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

DOTACE IROP -

ZSS.Dvory_publicita_www.pdf 

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

2. 4. Erika

Zítra: Richard

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Neděle Oblačno až zataženo s občasným deštěm 8/3 °C
Pondělí Zataženo 3/-1 °C
Úterý Zataženo 0/-2 °C
Středa Zataženo 3/-2 °C

Návštěvnost stránek

408450
1logo.png2logo.png3logo.png4logo.png