mapa mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
Prodejní výstava anglických knih
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > OBČAN A ÚŘAD > Informace pro občany > Informace k ODPADŮM

Informace k ODPADŮM

Kdo je povinen platit za odpad ?

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinna platit tento poplatek každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinec pobývající na území obce,  fyzická osoba, která vlastní na území obce rekreační stavbu, byt nebo RD, ve které není hlášena žádná osoba k pobytu (občan ČR, cizinec).

Výše poplatků je stanovena platnou Obecně závaznou vyhláškou obce Litvínovice. 

 

 

OZV č. 2.2017 o místním poplatku za KO.pdf

Na základě zaplaceného poplatku obecní úřad vydá poplatníkovi známku na popelnici pro příslušný rok. 

V poplatku není zahrnuta úhrada za pořízení nádoby na směsný komunální odpad, tuto si hradí poplatník sám.

Na starou známku předcházejícího roku budou  popelnice vyváženy ještě v měsícich  leden, únor, březen roku nadcházejícího.

 

Povinnosti fyzických osob pro nakládání s odpady na území obce stanovuje :

OZV č. 2/2016.pdf  (dále zveřejněna na www.litvinovice.cz, vyhlášky obce).

 

Komunální odpad se třídí na složky:

Směsný komunální odpad (klasické popelnice s označovací známkou) - tím se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění na :

 • Biologické odpady (rostlinného původu) – Nádoba barva hnědá

 • Papír – Nádoba barva modrá

 • Plasty včetně PET lahví – Nádoba barva žlutá

 • Sklo – Nádoba barva zelená

 • Použité tuky   – Nádoba barva zelená

 • Nebezpečné odpady – odvážejí se na skládku

 • Objemný odpad – odvážejí se na skládku

 • malé elektrospotřebiče, baterie, úsporné žárovky a malé zářivky, cartridge a tonery

Takto vytříděný odpad občané odkládají na stanovištích k tomu určených v obci i na skládce Š. Hrádek.

 

LETÁK třídění odpadu 1.pdf

LETÁK třídění odpadu 2.pdf

 

INFORMACE K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ - Obec Litvínovice informuje občany, že má se společností EKO-KOM, a.s., IČ: 25134701, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21(dále jako „EKO-KOM“), uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále „Smlouva“). V rámci odpadového systému obce je na základě „Smlouvy“ zajišťováno sdružené plnění pro EKO-KOM. Občané mohou odkládat odpady z obalů (vytříděné) v rámci tohoto systému na sběrných stanovištích:

 

SBĚR jednotlivých složek směsného komunálního odpadu V OBCI: 

Obec zajišťuje sběr separovaného odpadu na veřejných stanovištích - viz níže.

Dále mají  občané v rámci zajištění třídění odpadů možnost zdarma získat do zápůjčky nádobu na BIO, PLAST  a PAPÍR přímo ke svému domu. Stačí osobně či písemně objednat nádoby na OÚ:

 

Objednávku je třeba potvrdit :

 • osobně na OÚ Litvínovice, kancelář asistentky

 • nebo písemně :  tiskopis „Objednávka“ je ke stažení zde : žádost o zápůjčku nádoby na SO.pdf

  Vyplněný tiskopis je možno vhodit do schránky OÚ nebo nascenovat a zaslat e-mailem na podatelna@litvinovice.cz. Po potvrzení závazné objednávky nádoby doveze pracovník úřadu na adresu objednatele.

Pro občany je tato služba zajišťována v rámci likvidace odpadů obce.

Domácnosti jsou seznámeny s pravidly třídění těchto složek odpadu (viz níže v textu).

 

Velkoobjemový a nebezpečný, elektrozařízení apod. mohou občané odkládat i nadále na sběrném dvoře Švábův Hrádek a Dolní 1, na katastru obce České Budějovice.  Na skládku je možno odložit i ostatní vytříděný odpad z domácnosti.

 

Sběrná místa pro malé elektrospotřebiče, baterie, úsporné žárovky a malé zářivky, cartridge a tonery jsou umístěna v budově Obecního úřadu v Litvínovicích č.p. 39.

Použité tuky se shromažďují do zvláštní sběrné nádoby o objemu 240 l v pevných, uzavíratelných obalech (např. PET lahve).

Vyřazené léky se odevzdávají kdykoliv a bezplatně do kterékoliv lékárny.

Kontejner na funkční ošacení a obuv je umístěn v Litvínovicích u stanoviště separace u OÚ.

 

 

 

SVOZOVÝ PLÁN NA ROK  2019 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

BIO ODPAD

PLASTY / PAPÍR

 

každý  SUDÝ  týden

P Á T E K

11. ledna;

8. února;

březen-listopad :

každý   PÁTEK

13. prosince;

 

1x měsíčně

STŘEDA

viz rozpis níže

 

 

 

 

 

 

 

    Rozpis svozu       PAPÍR    /   PLASTY  2019 :

Leden  :                            16.1.                    23.1.

Únor  :                              13.2.                    20.2.

Březen  :                           13.3.                    20.3.

Duben  :                            10.4.                   17.4.

Květen :                             8.5.                    15.5.

Červen :                             5.6.                    12.6.   

Červenec :                    3.7.; 31.7.               10.7.

Srpen :                              28.8.                    7.8.

Září :                                  25.9.                    4.9.                   

Říjen :                               23.10.             2.10.; 30.10.

Listopad :                         20.11.                 27.11.

Prosinec :                         18.12.                 25.12.

 

 SVOZOVÝ PLÁN SEPARACE 2020 - termíny .pdf

 

Stanovištěm pro umístění popelnice k vyprázdnění se rozumí  viditelné a bezpečné místo před domem  blízko komunikace. Popelnice musí být přistavena na stanoviště včas (ve večerních hodinách v den, předcházejícímu svozovému dni a po celý den svozu), nesmí obsahovat žhavý, ani teplý popel, ani složky KO, které se třídí a shromažďují odděleně (viz OZV č. 2/2016 s platností od 5.1.2017). Pokud obsluha svozové firmy zjistí takovou závadu, popelnici nevyveze a písemně o tom vlastníka  nádoby vyrozumí. Popelnice musí být v dobrém technickém stavu, aby s ní byla bezpečná manipulace, např. nesmí být prorezlé dno a pod.  (na takovou závadu se v žádném případě nevztahuje reklamace).  

Doporučení o  použití nádob na odpad:

Pokud si budete zajišťovat nádoby na odpad ( popelnice ), chtěli bychom vás informovat o vhodnosti jednotlivých nádob na ukládání KO :

firma Marius Pedersen, která zajišťuje odvoz odpadu v obci doporučuje používat :

 • nádobu o objemu 110 l plechovou    
 • nádobu o objemu 120 l plastovou                                  
 • nádobu o objemu 240 l plastovou                                  

Jiné nádoby svozová firma nedoporučuje používat z důvodu, že by  mohlo dojít k jejich poškození při manipulaci. Potřebné informace i objednávku si můžete  zajistit i  přes OÚ.

Co dělat, když dojde k poškození nádoby na odpad ?

V případě, že při  manipulaci s popelnicí dojde k jejímu poškození, je třeba se ihned obrátit na pracovníky firmy, která provádí odvoz odpadu.  Požádejte o sepsání protokolu o poškození  a uplatňujte reklamaci.  Upozorňujeme však, že oprávněnost vaší reklamace bude posouzena, musí jít o evidentní poškození při manipulaci, v žádném případě se nemůže vztahovat na vady, které vzniknou stářím, opotřebením nebo špatným zacházením vlastníka a pod. 

V obci se třídí odpad -  V osadách jsou rozmístěny kontejnery na SEPAROVANÝ ODPAD, tj.  PAPÍR, SKLO a  PLASTY :

Stanoviště  Separace (plast, papír, sklo) : 

v Litvínovicích  - na návsi  u 39 (pouze sklo)

                                lokalita "ZA HUMNY"

                                lokalita "STRÁŇKA"

                                lokalita "U Zlaté stoky"


v Šindlových Dvorech – u hasičárny

                                  lokalita "Pod Lesem"

                                  lokalita "U Střelnice"


v Mokrém – u staré hasičárny

                       lokalita "u hřiště"

                       lokalita "Mokré Jih". 

 

SBĚR POUŽITÝCH TUKŮ:

- do plastových nádob o objemu 240 l lze ukládat tuky z domácnosti  v pevných, uzavíratelných obalech (např. PET lahve).

Stanoviště:

v Litvínovicích - parkoviště na návsi (u obecního úřadu č.p. 39)

v Š. Dvorech – na náves (kaplička, knihovna)

v Mokrém – u konečné MHD

 

SBĚR TEXTILU (ošacení a obuvi) :

- čisté a funkční v igelitových pytlích

Stanoviště :

V Litvínovicích na návsi u OÚ č.p.39, v Š. Dvorech u staré hasičárny, v Mokrém na konečné MHD

 

SBĚR KOVŮ :

V Litvínovicích na návsi u OÚ č.p. 39

 

Skládka ŠVÁBŮV HRÁDEK:  Obec zajišťuje prostřednictvím skládky pro občany s trvalým pobytem v obci odběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  Od roku 2010  potvrzení od obce není potřeba.  Pro bezplatné využívání  skládky je podmínkou zaplacený poplatek za KO na přísl. kalendářní rok. Vlastníkovi objektu pak bude umožněno bezplatně odložit odpad na základě předložení dokladu o zaplacení odpadu a občanského průkazu.

Množství odpadu povoleného na jeden vývoz:

           - 1 naplněná přívěsná kára za osobní automobil

           - nebo 4 ks pneumatik

Otevírací doba skládky : 

Letní období    (1.5. – 30.9. )                                     Zimní období     (1.10. – 30.4. )          

PO – PÁ     8.00 – 20.00                                                 PO – PÁ       8.00 – 18.00

SO              8.00  - 12.00                                                 SO                8.00 - 12.00

NE             13.00 – 19.00                                                 NE              14.30 - 18.00

Co lze vyvézt na skládku:

nebezpečný odpad, dřevo, textil, plasty, kovy, zemina, biolog. odpad

(Stavební odpad ve větším množství / např. po rekonstrukci domu / stavebník likviduje sám na vlastní náklady)

 

 

Jak třídíme biologický odpad ?

Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených nádob  pro sběr BO. Pouze je třeba nádobu vyzvednout na OÚ. Výdej nádob probíhá v období duben – listopad.

Do těchto nádob lze odložit :

-        Trávu nebo listí ze zahrad, shnilé ovoce, zeleninu, květiny, plevel, drobné nalámané větvičky.

Do nádob nepatří :

-        Uhynulá zvířata, maso, kosti, oleje, zbytky potravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, papír, stavební materiál apod.

 

Jak třídíme papír a plast ?

Do nádob na papír lze odložit :

krabice, noviny, časopisy, sešity, knihy, obálky i s foliovými okénky a čistý papír.

Nepatří sem :

uhlový, mastný, promáčený a jinak znečištěný papír, dětské pleny.

Do nádob na plast lze odložit :

folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných výrobků, obaly od CD disků a další plasty, pěnový polystyren v malých kusech.

Nepatří sem :

mastné obaly, obaly od žíravin a barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky.

 

 

SVOZ probíhá : viz svozový plán.

FREKVENCE : rozpis termínů  - viz svozový plán.

SVOZOVÝ DEN :  směsný KO  - PÁTEK, Separace u RD  - od 2018  STŘEDA -  podrobnější rozpis viz svozový plán :Informace k ODPADŮM - SVOZOVÝ PLÁN

Odpad, který se nevejde do určených nádob, mohou občané zdarma odložit celoročně na skládce „Švábův Hrádek“.

Bližší informace: tel.: 387203480,  e-mail : podatelna@litvinovice.cz

 

Zastupitelstvo obce Litvínovice odsouhlasilo na svém 13. zasedání dne 3.11.2004   NEVYDÁVAT obecním úřadem potvrzení o platbě poplatku za svoz komunálního odpadu osobám, které v obci žijí celoročně, ale nejsou zde hlášeny k trvalému pobytu.

K problematice dlouhodobě odstavených a tzv. „opuštěných vozidel“ na území obce, upozorňujeme, že OÚ v takových případech bude postupovat podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech.

Veškeré informace ohledně odpadů můžete zjistit  na OÚ, Litvínovice 39, telefonicky na č. tel. 387 203 480 nebo na www.litvinovice.cz

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

DOTACE IROP -

ZSS.Dvory_publicita_www.pdf 

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

17. 11. Mahulena, Den studentů

Zítra: Romana

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Neděle Oblačno 11/5 °C
Pondělí Polojasno 9/2 °C
Úterý Zataženo 6/1 °C
Středa Zataženo 6/3 °C

Návštěvnost stránek

256195
1logo.png2logo.png3logo.png4logo.png